SÜNÜ MAYALANMA

Sünü mayalanma

Müasir tibb müxtəlif sahələrindəəvvəlki illərə nisbətən güclü inkişaf etmişdir. Mamalıq və ginekolohiyasahəsində olan inkişaflardan cəmiyyət üçün ən önəmli bir sahə kimi ReproduktivTexnologiyani qeyd etmək olar.

Cəmiyyət yarandığı bir gündən onunsosial problemləri arasında ailə qurmuş cütlüklərin övlad sahibi ola bilməməsiöndə gedən problemlərdən biri kimi yer alır. Ötən əsrin ortalarından başlayaraqdünya alimlərinin üzərində işlədiyi və təkmilləşdirdiyi ekstrakorporal(bədəndən kənar, süni) mayalanma sonsuzluq problemi yaşayan bir çox ailələrəövlad sahibi olmaqda yardımcı olub.

Bu üsulun istifadəsi zamanı cinsihüceyrələr cütlüklərin özlərindən alına bilər və ya donorlardan istifadəolunmasına zərurət yaranarsa yüksək məxvilik qorunaraqdan donor hüceyrələrdənistifadə oluna bilər.

Sünimayalanmanın texnologiyası:Süni mayalanma texnolojivasitələrlə labaratoriya şəraitində, qadınının bədənindən xaricdə sperma iləmayalandırılmış yumurtahüceyrənin qadının uşaqlığına yerləşdirilməsidir. Sünimayalanma proqramına alınmış cütlüklər bir çox kliniki labaratoar müayinələrdənkeçirilərək ətraflı müayinə olunur. Qadın və kişinin öz bədən gücləri ölçülür.Qadınların yumurtalıqlarının ehtiyatı, follikullarının yetişmə qabiliyyəti,uşaqlıq uşaqlıq borularının vəziyyəti ümumi dəyərləndirilir. Sonsuzluğun səbəbiətraflı aydınlaşdırılır. Kişilərin sidik-cinsiyyət sistemləri, spermoqrammadaaktiv və passiv spermatozoidlərin nisbəti, iltihabi proseslərin olub olmamasıümumi dəyərləndirilir.

Yumurtahüceyrələrin toplanması:

Bildiyimiz kimi, normal fiziolojiaybaşı tsiklində hər bir qadında 1, maksimum 2 follikul boyüyərək dominantfollikula çevrilir və ovulyasiyaya uğrayır. Suni mayalanma protokoluna alınmışqadınlarda xüsusi dərmanlar vasitəsilə aybaşının müvafiq günlərində USMfollikulogenezi müayinə etməklə eyni zamanda bir çox follikullar yetişdirilir.Ovulyasiya önü günlərdə xüsusi alət vasitəsilə USM altında yumurtalıqlardanyumurta hüceyrələr alınır. Bir prosedurda 20yə qədər follikul yetişdirməkmümkündürki, buda onlar arasında daha uyğun seçim etməyə kömək edir.

Kişilərdən süni yolla alınan spermaxüsusi qidalandırıcı mayelərlə yuyulur, aktiv və sağlam olan spermotozoidlərseçilir.

Laborator şəraitdə qadınınyumurtahüceyrəsini seçilmiş spermatozoid ilə mayalandıraraq embrionlar əldəolunur. Eyni zamanda bir çox embrion əldə etmək mümkündür.

Süni mayalanmanın texnikası mayalanmışyumurta hüceyrənin ziqot şəklində xüsusi boru vasitəsilə ilə USM altında uşaqlıqboşluğuna yeridilməsidir.

Eyni zamanda 3 embriondan artıq yeridilməsiməsləhət görülmür. Çünki qadın fiziki olaraq 2 döldən artıq olan hamiləliyisonuna qədər çatdırmağa qadir olmur. Və hamiləlik yarımçıq doğumlarlanəticələnir.

скачать софт